شماره حساب ۰۳۲۹۶۰۹۰۵۹۰۰۵ و شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۷۹۰۱۴۱۴۶۹ نزد بانک صادرات ایران به نام رضا فلاح زیارانی

شماره حساب ۹۰۲۱۵۷۱۷۳۰ و شماره کارت ۶۲۷۳۵۳۱۳۰۷۰۱۲۴۱۹ نزد بانک تجارت با نام رضا فلاح زیارانی

شماره حساب ۳۱۸۵۱۰۵۰۰۲۳۰۸۱۱ و شماره کارت ۶۳۹۵۹۹۱۱۲۲۰۴۱۳۷۹ نزد بانک قوامین به نام رضا فلاح زیارانی

شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۶۱۱۶۴۲۹۹ نزد بانک ملت به نام رضا فلاح زیارانی